Doelstelling

 1. Het in eigendom verwerven van een collectie, bestaande uit een veelheid aan materiaal van en over
  kunstenaarskolonies in Europa, alsmede het (laten) beheren, in stand houden en openbaar maken van
  deze collectie. De collectie, bestaande uit boeken, documenten- & fotoarchieven en kunstwerken, is
  omschreven in een inventarislijst, die jaarlijks wordt geactualiseerd;
 2. De collectie wordt dienstbaar gemaakt ten behoeve van bestudering in een studiecentrum.
 3. Ter plekke zullen werken in wisselende samenstellingen worden tentoongesteld; zij kunnen ook in
  bruikleen worden gegeven aan musea;
 4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
  houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  De LUMO Foundation heeft geen winstoogmerk en alle opbrengsten zullen ten goede komen aan haar
  doelstelling.

Activiteiten

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het doen bergen, conserveren, ontsluiten en beschikbaar stellen van de collectie voor weten-
  schappelijk onderzoek en onderwijs in een studiecentrum;
 2. Het doen tentoonstellen voor het publiek van de kunstwerken die behoren tot de collectie;
 3. Het in bruikleen geven aan musea van kunstwerken die behoren tot de collectie;
 4. Het kopen van kunstwerken rechtstreeks van de kunstenaar of op veilingen dan wel anderszins;
 5. Het aannemen van kunstwerken die worden geschonken door particulieren en instanties;
 6. De LUMO Foundation onderhoudt een website (www.lumofoundation.eu), waarmee
  belangstellenden op de hoogte zullen worden gehouden van onderzoeken, interessante publicaties,
  tentoonstellingen en andere activiteiten.

De LUMO Foundation zal nieuw onderzoek naar het fenomeen Europese kunstenaarskolonie laten
doen en het bestaande onderzoek coördineren. Daarnaast zullen projecten en onderlinge
samenwerkingsverbanden voor onderzoekers en kunstenaars worden gestimuleerd en/of ondersteund.
De LUMO Foundation zal in dit kader intensief contact onderhouden met euroart, de federatie van
Europese Kunstenaarskolonies en haar organen.
In het bijzonder zal het ICEAC (International Research and Documentation Centre for the study of
European Artists’ Colonies, iceac.eu) worden ondersteund in de breedste zin van het woord. De doel-
stelling daarvan, namelijk het oprichten van een wetenschappelijk centrum in Domburg, sluit volledig
aan bij die van de LUMO Foundation.

Het bestuur

Voorzitter : Francisca van Vloten
Secretaris : Lemke van Slijpe
Penningmeester : Inge van Leusen
Lid: Arnold van Houtum
Lid : Roderik de Wilde

Statutaire zetel Domburg
info@lumofoundation.eu

KvK-nummer 77812514
RSIN 861155713

Postadres:
Postbus 335
7400 AH Deventer

Beleidsplan

Beleidsplan Lumo Foundation 2020-2024 (PDF)

Financiële verantwoording

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn opvraagbaar bij de secretaris van de stichting.

Contact

contacformulier etc.