Doelstelling

 1. Het in eigendom of bruikleen verwerven van een collectie, bestaande uit een veelheid aan materiaal van en over kunstenaarskolonies in Europa, alsmede het (laten) beheren, in stand houden en openbaar maken van deze collectie. De collectie, bestaande uit boeken, documenten- & fotoarchieven en kunstwerken, is omschreven in een inventarislijst, die jaarlijks wordt geactualiseerd;
 2. De collectie wordt dienstbaar gemaakt ten behoeve van bestudering in een studiecentrum.
 3. Ter plekke zullen werken in wisselende samenstellingen worden tentoongesteld; zij kunnen ook in bruikleen worden gegeven aan musea;
 4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  De LUMO Foundation heeft geen winstoogmerk en alle opbrengsten zullen ten goede komen aan haar doelstelling.

Activiteiten

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het doen bergen, conserveren, ontsluiten en beschikbaar stellen van de collectie voor weten schappelijk onderzoek en onderwijs in een studiecentrum;
 2. Het doen tentoonstellen voor het publiek van de kunstwerken die behoren tot de collectie;
 3. Het in bruikleen geven aan musea van kunstwerken die behoren tot de collectie;
 4. Het kopen van kunstwerken rechtstreeks van de kunstenaar of op veilingen dan wel anderszins;
 5. Het aannemen van kunstwerken die worden geschonken door particulieren en instanties;
 6. De LUMO Foundation onderhoudt een website (www.lumofoundation.eu), waarmee belangstellenden op de hoogte zullen worden gehouden van onderzoeken, interessante publicaties, tentoonstellingen en andere activiteiten.

De LUMO Foundation zal nieuw onderzoek naar het fenomeen Europese kunstenaarskolonie laten doen en het bestaande onderzoek coördineren. Daarnaast zullen projecten en onderlinge samenwerkingsverbanden voor onderzoekers en kunstenaars worden gestimuleerd en/of ondersteund. De LUMO Foundation zal in dit kader intensief contact onderhouden met euroart, de federatie van Europese Kunstenaarskolonies en haar organen. In het bijzonder zal het ICEAC (International Research and Documentation Centre for the study of European Artists’ Colonies, iceac.eu) worden ondersteund in de breedste zin van het woord. De doelstelling daarvan, namelijk het oprichten van een wetenschappelijk centrum in Domburg, sluit volledig aan bij die van de LUMO Foundation.